Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja rajdu rowerowego”

Ocena 0/5

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i Uchwały nr LV.495.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadanie publicznego pn. „Organizacja rajdu rowerowego” 

I. RODZAJ ZADANIA: „Organizacja rajdu rowerowego” 

W ramach konkursu zrealizowane zostanie zadanie publiczne , którego celem jest  wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz promocja turystyki rowerowej.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2023 roku: 
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 5.000,00 zł

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:
Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje po odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:                                                          

 - zadanie winno być wykonane w 2023 roku,                                                                              

 - zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać pocztą na adres: 
URZĄD GMINY w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21 
86-070 Dąbrowa Chełmińska 

lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – „ORGANIZACJA RAJDU ROWEROWEGO” w terminie do 10 października 2023 roku (decyduje data wpływu). Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 22) lub na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Osoba uprawniona do udzielania informacji Pani Beata Zielińska – Gołembiewska, Inspektor, tel. (52) 3816-056 w. 53

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
- dane na temat organizacji,                                                                                                                    

- tytuł zadania publicznego,                                                                                                                                           
- termin realizacji zadania publicznego, 
- syntetyczny opis zadania, 
- plan i harmonogram działań, opis zakładanych rezultatów zadania publicznego, 
- opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, 
- dodatkowe  informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, jeśli rodzaj  zadania umożliwia ich określenie, 
- charakterystyka oferenta, 
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i źródła finansowania,                            

- zestawienie kosztów realizacji zadania,  

- źródła finansowania kosztów realizacji zadania. 

VII. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:
1.Złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzonej przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy, która przedstawi Wójtowi Gminy opinię o złożonych ofertach. 
2. Dokonując oceny formalnej ofert komisja konkursowa sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. 
3. Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa: 
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;                                                                                  

d) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach konkursu zostanie niezwłocznie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU:                                                                                                                                    

W 2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosiła: 5.000,00 zł. Konkurs został unieważniony z uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczególne i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem. 
Na Oferencie spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń, ubezpieczeń i uprawnień koniecznych do realizacji zadania.
Rezultaty powinny być mierzalne i weryfikowalne. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 99 %. 
W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, wysokości finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji w pełnej wysokości oferent może jedynie zaktualizować harmonogram realizacji zadania publicznego w zakresie dat realizacji poszczególnych działań. 
W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej, oferent powinien utrzymać procent finansowego wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej dotacji, określony w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu projektu, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy. 
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie internetowej:www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

 

Pliki do pobrania:

wzór sprawozdania
Format: doc, 113 kB
wzór oferty
Format: doc, 54.18 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności