Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2024

Ocena 0/5

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz kolejny nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

 REGULAMIN KONKURSU dostępny w załączeniu

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 13 czerwca do 13 lipca 2024 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Organizacje i grupy nieformalne, które jeszcze nie mają konta w generatorze muszą je założyć. Rejestracja jest bardzo intuicyjna, należy ją potwierdzić klikając w link przesłany na maila wskazanego podczas rejestracji (czasem mail z linkiem wpada do folderu spam)
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września 2024 a 31 grudnia 2024 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków:

Anna Pawlak koordynator programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 605-889-578, adres mailowy : a.pawlak@zakolewisly.pl

Patrycja Łada Asystent Koordynatora programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 796-757-161, adres mailowy : p.lada@zakolewisly.pl.

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.
Kto może ubiegać się o dotację?

Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), 
z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych 
z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.
Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19b-19h) forma dofinansowania Projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z ODL.
W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4).
W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do ODL z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie Wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. ODL będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć Wniosek w imieniu grupy nieformalnej. ODL musi wyrazić zgodę na piśmie, na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
ODL może wprowadzić limit projektów realizowanych w tej formule.
Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć Wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową, Projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach Dotacji są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, ODL nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem Projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem Projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis Projektu oraz jego budżet.
Rekomendujemy grupom nieformalnym, które planują wystąpić w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.
Udziału w Konkursie nie mogą brać:wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:mają siedzibę w gminach: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.
Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2024.

Kiedy?
02.07.2024 r., godz. 10.00
Gdzie?
Biuro LGD ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych 
i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.


Zgłoszenia na szkolenie i spotkanie podsumowujące pod nr tel.  796-757-161 w dniach : 24.06-28.06.2024 r.

 d433202dd708ff711a72952d0a2b333a_XL 

Pliki do pobrania:

Regulamin
Format: pdf, 1.14 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności