Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Inwestycje 2023

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

7125b625bc11e607679c65dd3af041c7 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont części ul. Szkolnej oraz części ul. Otowickiej na długości ok. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

DOFINANSOWANIE 173 392,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 366 705,53 ZŁ

 

Remont istniejącej nawierzchni polega na wykonaniu nakładki z pakietu warstw bitumicznych (warstwa profilująca – średnio 2,5 cm grubości i warstwa ścieralna – 4 cm grubości), odcinkowej wymianie podbudowy wraz z warstwami wierzchnimi, utwardzeniu zjazdów oraz odtworzeniu poboczy z kruszywa. Remont obejmuje odcinek na łączną długość 588 m, o szerokości zmiennej dostosowanej do istniejącej szerokości jezdni i zawierającej się w przedziale od 3,7 m do 4,30 m oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m. Dodatkowo w miejscach nieutwardzonych zjazdów zaprojektowano zjazdy z masy bitumicznej o szerokości 3,00 m lub 3,5 m i długości 1,00 m od istniejącej krawędzi jezdni. W miejscach gdzie projektowana nakładka przechodzić będzie w nawierzchnię istniejącą, zaprojektowano powierzchnię dowiązania wysokościowego polegającego na frezowaniu istniejącej nawierzchni i ułożeniu projektowanej warstwy ścieralnej na długości 10,00 m. Istniejące zjazdy z kostki betonowej zlokalizowane przy jezdni zostaną dostosowane wysokościowo do projektowanej nawierzchni. Na odcinku od km 0+148,95 do km 0+214,97, ze względu na zły stan techniczny jezdni zaprojektowano całkowitą wymianę konstrukcji jezdni drogi gminnej. W tym celu istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana i wbudowane nowe warstwy. Wszystkie połączenia między nakładką, a pełną konstrukcją nawierzchni zarówno w miejscach projektowanych zjazdów jak i wymiany konstrukcji istniejącej jezdni, zostaną wzmocnione siatką do zbrojenia nawierzchni z włókien węglowo-szklanych.