Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: strona główna

Aktualności

OGŁOSZENIE PRZETARG

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
ogłasza:

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czarżu:
Lp. Działka nr
/
położenie
Powierzchnia
[ha]
Księga wieczysta Cena wywoławcza
[zł]
Wadium
[zł]
1 241/34 Czarże 0,8655 BY1B/00060532/3 50.000,00 5.000,00

- nieruchomość zwolniona z podatków od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
 
Opis nieruchomości – niezabudowana nieruchomość gruntowa działka o numerze ewidencyjnym 241/34 położona w miejscowości Czarże nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka położona jest przy ulicy Chełmińskiej, ma regularny kształt, teren jest znacznie obniżony w stosunku do terenów przyległych. Na działce znajdują się dwa rowy, przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna i znajdują się dwa słupy sieci elektroenergetycznej. Na terenie nieruchomości występują grunty słabonośne organiczne (torfy), płytki poziom wód gruntowych oraz lokalnie występują nawodnione pisaki w stanie luźnym.
 
·  Obciążenia nieruchomości – brak.
·  Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
 
·  Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2021 r. o godz. 10ºº.
w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).
 
· W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.
 
· Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska
B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001
najpóźniej do dnia 02.09.2021 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy).
W tytule przelewu należy określić numer działki, za którą zostaje wpłacane wadium.
 
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód tożsamości,
- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),
- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
·   Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.
·Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
· Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
· Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.
· Przy sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy nie ma ograniczenia co do osoby nabywcy nieruchomości, może nią być rolnik indywidualny lub osoby fizyczne i prawne nie będące rolnikami. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu  nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą. Gdy łączna powierzchnia zakupionych działek na terenach wiejskich przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia tej nieruchomości. Ponadto nabywca nieruchomości nie będzie mógł jej zbyć ani oddać w posiadanie innym podmiotom w terminie 5 lat od dnia jej nabycia. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
· Bliższych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 lub telefonicznie pod  nr (52) 38-16-005 wew. 45.
 
 
Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.