Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja rajdu rowerowego”

Ocena 0/5

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i Uchwały nr LV.495.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadanie publicznego pn. „Organizacja rajdu rowerowego” 

I. RODZAJ ZADANIA: „Organizacja rajdu rowerowego” 

W ramach konkursu zrealizowane zostanie zadanie publiczne , którego celem jest  wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz promocja turystyki rowerowej.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2023 roku: 
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 5.000,00 zł

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:
Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje po odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:                                                          

 - zadanie winno być wykonane w 2023 roku,                                                                              

 - zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać pocztą na adres: 
URZĄD GMINY w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21 
86-070 Dąbrowa Chełmińska 

lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – „ORGANIZACJA RAJDU ROWEROWEGO” w terminie do 10 października 2023 roku (decyduje data wpływu). Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 22) lub na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Osoba uprawniona do udzielania informacji Pani Beata Zielińska – Gołembiewska, Inspektor, tel. (52) 3816-056 w. 53

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
- dane na temat organizacji,                                                                                                                    

- tytuł zadania publicznego,                                                                                                                                           
- termin realizacji zadania publicznego, 
- syntetyczny opis zadania, 
- plan i harmonogram działań, opis zakładanych rezultatów zadania publicznego, 
- opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, 
- dodatkowe  informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, jeśli rodzaj  zadania umożliwia ich określenie, 
- charakterystyka oferenta, 
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i źródła finansowania,                            

- zestawienie kosztów realizacji zadania,  

- źródła finansowania kosztów realizacji zadania. 

VII. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:
1.Złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzonej przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy, która przedstawi Wójtowi Gminy opinię o złożonych ofertach. 
2. Dokonując oceny formalnej ofert komisja konkursowa sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. 
3. Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa: 
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;                                                                                  

d) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach konkursu zostanie niezwłocznie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU:                                                                                                                                    

W 2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosiła: 5.000,00 zł. Konkurs został unieważniony z uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczególne i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem. 
Na Oferencie spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń, ubezpieczeń i uprawnień koniecznych do realizacji zadania.
Rezultaty powinny być mierzalne i weryfikowalne. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 99 %. 
W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, wysokości finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji w pełnej wysokości oferent może jedynie zaktualizować harmonogram realizacji zadania publicznego w zakresie dat realizacji poszczególnych działań. 
W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej, oferent powinien utrzymać procent finansowego wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej dotacji, określony w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu projektu, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy. 
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie internetowej:www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

 

Pliki do pobrania:

wzór sprawozdania
Format: doc, 113 kB
wzór oferty
Format: doc, 54.18 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.