Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dabrowachelminska.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wspomaganej systemami automatycznymi przy 98,71 % zgodności wg raportu on-line.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Kraska-Wadych, sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523816005 wew. 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Parking
Interesanci Urzędu Gminy mogą korzystać  z  przeznaczonego dla nich parkingu utwardzonego znajdującego się  przed Gminy, przy ulicy Sportowej, z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku
Wejście do Urzędu znajduje się od strony ulicy Bydgoskiej, gdzie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, zapewniające  dostęp dla osób  niepełnosprawnych pozbawione przeszkód architektonicznych. Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika Urzędu Gminy, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
Przy wejściu umieszczono tablicę informacyjną zawierającą oznaczenia dotykowe, kontrastowe oraz w alfabecie Braille'a,  o dniach i godzinach pracy Urzędu. 


Informacje o obiekcie
Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej stanowi obiekt jednopiętrowy.
Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, umożliwiają wejście do wiatrołapu, który oddzielony jest od klatki holu drzwiami jednoskrzydłowymi.

Klatka schodowa prowadzi na piętro, gdzie znajduje się sekretariat, biura Wójta i Sekretarza Gminy, Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, promocja i ewidencja działalności gospodarczej oraz Centrum Usług Wspólnych.  Do poszczególnych biur usytuowanych zarówno na parterze, jak i na piętrze budynku prowadzą korytarze  o różnych poziomach podłogi. Stopnie są oznaczone kontrastowymi taśmami.
Obiekt nie posiada windy.

Ułatwienia
Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy.
Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem.
Przy wejściu głównym do budynku umieszczono tablicę informacyjną zawierającą oznaczenia dotykowe, kontrastowe oraz w alfabecie Braille'a,  o dniach i godzinach pracy Urzędu.

Urząd Gminy udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne usprawnienia.

Dostępność architektoniczna części budynku, w której znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Opis budynku
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej mieści się przy ulicy Bydgoskiej 21, 26-070 Dąbrowa Chełmińska. Stanowi go kontener dostawiony do budynku Urzędu Gminy. Od połowy 2004 r. został adoptowany na potrzeby pracowników GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej. Do dyspozycji pracowników są cztery pomieszczenia (w tym pokój kierownika, biuro 4 pracowników socjalnych, biuro 3 pracowników świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego oraz toaleta).
Przed siedzibą GOPS znajdują się miejsca do parkowania samochodów,
w tym po prawej stronie budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością w odległości ok. 30 m.
Na budynku nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica z nazwą instytucji.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada jedno wejście główne od frontu budynku, od ulicy Sportowej. Do wejścia głównego prowadzi chodzik utwardzony i wyłożony kostką polbruk. Dojście do budynku jest równe. Drzwi jednoskrzydłowe pełne, niedostępne dla osób na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia 90 cm, brak progu). Pierwszym pomieszczeniem, do którego wchodzimy jest korytarz, z którego możemy bezpośrednio dotrzeć do kolejnych 3 pomieszczeń biurowych oraz toalety. Szerokość wejść do wszystkich pomieszczeń wynosi ok. 80 cm., więc jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia do poszczególnych pokoi oznakowane są tabliczkami z numerami pokoi oraz umieszczone są na nich informacje o zakresie spraw prowadzonych w danym biurze. Brak oznaczeń brajlowskich.
Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jednakże zwłaszcza osoby starsze, niepełnosprawne poruszające się za pomocą przyrządów rehabilitacyjnych (typu balkonik, kule) mogą wejść do budynku GOPS bez przeszkód, co umożliwia brak progów, zarówno przed wejściem do budynku jak i do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
    Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak pochylni i platformy.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego posiadającego kwalifikacje. Jednakże jeden z pracowników GOPS zna język migowy w stopniu komunikatywnym. W przypadku konieczności obsługi interesanta głuchoniemego istnieje możliwość wykorzystania jego umiejętności porozumiewania się językiem migowym.
Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego, łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Pomieszczenia sanitarne
W budynku znajduje się jedna toaleta dla pracowników i interesantów. Nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada przestrzeni manewrowej.

Ewakuacja z budynku

Ewakuacja jest możliwa tylko i wyłącznie przez korytarz i drzwi wejściowe do siedziby GOPS.

Deklaracja dostępności
Strona internetowa Gops-u funkcjonuje od listopada 2018 r. pod adresem: www.gopsdabrowachelminska.naszops.pl i została wykonana w technologii PHP
i MySQL. Strona w standardzie WCAG 2.0 na poziomie AA. Strona pod względem budowy spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Natomiast część umieszczanych na niej treści i informacji wymaga dostosowania do zapisów ww. ustawy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848