Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Inwestycje 2021

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie:

Z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, których przepustowość nie przekracza 5 m3 na dobę, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz gdzie nie jest planowana budowa takiej sieci kanalizacyjnej.
Dotacja może być udzielana:
a) jednorazowo i wynosi 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż: 1 500,- zł słownie: jeden tysiąc pięćset złotych /brutto/,
b) w przypadku podłączenia do przydomowej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków mieszkalnych maksymalną kwotę dofinansowania zwiększa się o 20% w przeliczeniu na każdy przyłączony budynek.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich składania oraz są realizowane do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w następnym roku budżetowym.

Udzielenie dotacji  następuję na podstawie złożonego wniosku wraz z określonymi w uchwale załącznikami dostępnymi na stronie: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl w zakładce Dotacje/dofinansowania.